• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Nowy Testament

 • 25.04 – Święto św. Marka Ewangelisty

  Lew św. Marka

  św. Marek Ewangelista

  25 kwietnia – święto

  Św. Jan Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży (45-48 rok) i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii. Jego relikwie znajdują się w Wenecji.

 • 25.07 – Święto św. Jakuba, apostoła

  Albrecht Dürer, Jakub Apostoł, 1516

  św. Jakub Starszy, apostoł

  25 lipca – święto

  Jakub, syn Zebedeusza i brat Jana Apostoła, urodził się w Betsaidzie. Był świadkiem głównych cudów Jezusa. Na rozkaz Heroda został ścięty mieczem około roku 44. Odbiera wielką cześć w Composteli w Hiszpanii, gdzie się znajduje sławny kościół pod jego wezwaniem.

 • 25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  Filippo Lippi, Narodzenie

  Narodzenie Pańskie

  25 grudnia – uroczystość

  Najgłębszy sens uroczystości Bożego Narodzenia wypowiedziany jest w tym, że lud, który jest gotów słuchać Boga, jest przyjęty przez Niego. Jezus Chrystus został posłany na ten świat i stał się naszym Bratem. Z Nim jesteśmy powołani do tego by brać udział we wspaniałości Boga. Wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa z wiarą i miłością, stają się dziećmi Bożymi i otrzymują z Jego pełności łaskę po łasce.
  Betlejem (hebr. Bêṯ Leḥem) znaczy dosłownie „Dom Chleba”.

 • 26.01 – Wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

  Święci Tymoteusz i Tytus

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

  26 stycznia – wspomnienie

  Tymoteusz i Tytus byli uczniami i pomocnikami Pawła Apostoła, pierwszy z nich przewodził Kościołowi w Efezie, drugi zaś na Krecie. Do nich skierowane są listy zwane "pasterskimi". Zawierają one bardzo trafne napomnienia dla pasterzy i wiernych.

 • 26.05 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Andriej Rublow, Trójca Święta

  Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  26 maja 2024 rok  

  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 261)
  Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • 26.07 – Wspomnienie św. Joachima i Anny

  św. Joachim i Anna, rodzice NMP

  św. Joachim i Anna, rodzice NMP

  26 lipca – wspomnienie

  Według tradycji pochodzącej z II wieku rodzice Najświętszej Maryi Panny nosili imiona: Anna i Joachim. Ich kult rozwinął się pod wpływem kultu Maryi. Świętą Annę czczono od VI wieku na Wschodzie, od wieku X kult jej rozszerzył się na Zachód.

 • 26.12 – Święto św. Szczepana

  Annibale Carracci, Męczeństwo św. Szczepana (1603)

  św. Szczepan, pierwszy męczennik

  26 grudnia – święto

  Szczepan (właściwie Stefan) był jednym z siedmiu (obok Prochora, Filipa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelity) diakonów Kościoła jerozolimskiego. Prowadzili oni dzieła charytatywne, m.in. opiekę nad wdowami. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego", głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6,8-7,53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7,54-60). Jest określany mianem Protomartyr – pierwszy męczennik. Jego imię włączono do Kanonu rzymskiego. Jest patronem diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.

 • 27.12 – Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

  św. Jan Ewangelista

  św. Jan, apostoł i ewangelista

  27 grudnia – święto  

  Jan Apostoł zwany jest prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Pracował jako rybak. Był uczniem Jana Chrzciciela. Razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 38-40). Był Jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33). Podczas Ostatniej Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej Jana jako przybranego syna (J 19, 26-27).

 • 28.10 – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

  Szymon i Juda Tadeusz

  Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

  28 października – święto

  Szymon Apostoł urodził się w Kanie. Miał przydomek Gorliwy (Zelota). Nowy Testament wspomina o nim tylko trzy razy (Mt 10,4; Mk 3,18; Łk 6,15; Dz 1,13).
  Juda, który nazywał się także Tadeusz, to ten Apostoł, który w czasie Ostatniej Wieczerzy pytał Chrystusa, dlaczego objawił się tylko uczniom, a nie światu (J 14, 22).

 • 28.12 – Święto świętych Młodzianków, męczenników

  Święci Młodziankowie

  Święci Młodziankowie, męczennicy

  28 grudnia – święto  

  Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni Ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele Zachodnim Msza święta za świętych Młodzianków jest celebrowana tak jak Msze święte Wielkiego Postu: bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny – czerwony.
  Wydając okrutny rozkaz Herod chciał uśmiercić "nowo narodzonego króla żydowskiego" (Mt 2,16). Czczeni jako flores martyrum – pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

 • 29.06 – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

  św. Piotr i Paweł

  św. Apostołowie Piotr i Paweł

  29 czerwca – uroczystość  

  Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, "obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa".

 • 29.07 – Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza

  Chrystus w domu Marty i Marii

  św. Marta, Maria i Łazarz z Betanii

  29 lipca – wspomnienie

  Marta była siostrą Marii i Łazarza; w Betanii gościnnie przyjmowała Chrystusa i chętnie Mu usługiwała (Łk 10,38-42), a swoimi modlitwami wyjednała wskrzeszenie z martwych swojego brata (J 11,1-44).

 • 29.08 – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  Herodiada

  Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  29 sierpnia – wspomnienie

  Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda Antypasa. Za to został uwięziony i ścięty. Podobnie jak prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.

 • 29.09 – Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  Archaniołowie

  Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał

  29 września – święto

  Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia.
  Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12,7-9). Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga (Dn 8,15; Łk 1,11). On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1,28-38). Archanioł Rafał ("Bóg uleczy"), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12,15), był opiekunem młodego Tobiasza.
  Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności Aniołów.

 • 30.09 – Wspomnienie św. Hieronima

  św. Hieronim w pracowni

  św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła

  30 września – wspomnienie

  Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji (obecnie Bałkany) około roku 340. Odbywał studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża Damazego I rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Biblii. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo Święte, tłumaczył je z hebrajskiego i greki na język łaciński (Wulgata) i komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem.

 • 30.11 – Święto św. Andrzeja, apostoła

  Męczeństwo św. Andrzeja Apostoła

  św. Andrzej, apostoł

  30 listopada – święto

  Andrzej apostoł pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby (J 6,8-9). Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach. Zgodnie z przekazem tradycji został ukrzyżowany w Pátrai (Achaja).

 • 31.05 – Święto Nawiedzenie NMP

  Weyden, Nawiedzenie

  Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

  31 maja – święto

  W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem św. Jana Chrzciciela Kościół czci pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

  Ain Karim (Ein Kerem) – miasto św. Elżbiety i Zachariasza

 • 31.08 – Wspomnienie św. Józefa z Arymatei i św. Nikodem

  św. Józef z Arymatei i Nikodem

  św. Józef z Arymatei i św. Nikodem

  31 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Dzisiejsi patronowie należeli do znamienitych synów narodu żydowskiego. Obaj należeli do Sanhedrynu, czyli najwyższej państwowej, prawnej i religijnej władzy w Izraelu. Byli ludźmi majętnymi i wpływowymi. W ikonografii ukazywani są najczęściej razem, kiedy oddają ostatnia posługę Chrystusowi, namaszczając Jego ciało wonnościami i składając je w grobie.

 • Dwunastu Apostołów

  Leonardo da Vinci. Ostatnia Wieczerza

  Dwunastu Apostołów

  Greckie słowo apostolos znaczy wysłannik.

  Imiona apostołów wymienione są w Ewangelii św. Mateusza (Mt 10,2-4), św. Marka (Mk 3,16-19) i św. Łukasza (Łk 6,13-16) oraz w Dziejach Apostolskich (Dz 1,13).

Facebook