• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Święci

 • 01.01 – Wspomnienie św. Odylona z Cluny

  św. Odylon z Cluny

  św. Odylon z Cluny OSB, opat i wyznawca

  1 stycznia – wspomnienie dodatkowe

  św. Odylon (Odilon) urodził się ok. 962 roku, pochodził z arystokratycznej rodziny francuskiej. Ok. 28. roku życia już jako kanonik w Brioude wstąpił do zakonu benedyktynów w Cluny (Francja). Kilka lat później został opatem i odegrał wielką rolę w dziejach tego opactwa, które za jego rządów przeżywało wspaniały rozkwit. Był w stałym kontakcie z ówczesnymi papieżami Benedyktem VIII i Janem XIX, a także władcami – cesarzową Adelajdą i królem Henrykiem II. Rozbudował obiekty klasztorne w Cluny, a nade wszystko dbał o wielki rozwój duchowy wspólnoty zakonnej, którą, kierował. Wygłaszał dla mnichów konferencje, zredagował zbiór obyczajów zakonnych, popierał także twórczość literacką mnichów.

 • 01.05 – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

  św. Józef Robotnik

  św. Józef, rzemieślnik

  1 maja – wspomnienie dowolne

  Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.

 • 01.06 – Wspomnienie św. Justyna

  św. Justyn

  św. Justyn, męczennik

  1 czerwca – wspomnienie

  Justyn, filozof i męczennik, urodził się w początkach II wieku w Flawii Neapolis w Samarii, w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo napisał wiele dzieł w obronie wiary. Zachowały się dwie Apologie i Dialog z Tryfonem. W Rzymie odbywał publiczne dysputy. Poniósł śmierć męczeńską z towarzyszami około roku 165 za cesarza Marka Aureliusza (161–180).

   

  1.06 to także, według starodawnej tradycji, dzień przybycia Świętej Rodziny do Egiptu.

 • 01.07 – Wspomnienie św. Ottona

  św. Otton z Bambergu

  św. Otton, biskup

  1 lipca - wspomnienie dowolne

  Św. Otto, biskup z Bambergu, zwany „Apostołem Pomorza” i „ojcem klasztorów”. Urodził się około roku 1060. Odbył dwie podróże misyjne na Pomorzu. Zmarł 30 czerwca 1139 roku w Bambergu.

 • 01.08 – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego

  św. Alfons Maria Liguori

  św. Alfons Maria Liguori, biskup

  1 sierpnia – wspomnienie

  Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w 1696 roku. Po uzyskaniu doktoratu prawa wstąpił w szeregi kapłańskie i założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Głosił wśród ludu naukę chrześcijańską, napisał dzieła z zakresu teologii moralnej i ascetycznej. Został mianowany biskupem diecezji św. Agaty. Wkrótce uzyskał zwolnienie z tego urzędu i wrócił do zgromadzenia. Zmarł wśród swoich w roku 1787 w Pagani pod Neapolem. Nosi tytuł doktora Kościoła.

 • 01.09 – Wspomnienie św. Idziego

  św. Idzi

  św. Idzi, opat i pustelnik

  1 września – wspomnienie dodatkowe   Facebook

  Idzi (Gilles) pochodził prawdopodobnie z królewskiego rodu Grecji. Urodził się ok. 640-650 w Atenach, jako syn Teodora i Pelagii. Po wczesnej śmierci rodziców został pustelnikiem osiadłym nad Rodanem. Po 673 roku otrzymał od Wamby, króla Wizygotów, ziemię, gdzie założył klasztor wokół którego powstało później miasteczko Saint-Gilles. Zmarł w tym klasztorze 1 września pomiędzy 720 a 725 rokiem.

 • 01.10 – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

  1 października – wspomnienie

  Teresa Martin urodziła się w Alencon w roku 1873. Była córką św. Zelii i Ludwika Martin. Gdy miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku.

 • 01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

  Wszystkich Świętych!

  Wszyscy Święci

  1 listopada – uroczystość

  Dzisiaj Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadził do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

 • 01.12 – Wspomnienie św. Eligiusza

  św. Eligiusz z Noyon

  św. Eligiusz, biskup

  1 grudnia – wspomnienie dodatkowe   Facebook

  Św. Eligiusz z Noyon urodził się ok. 588 roku w Chaptelat (Francja). Jako chłopiec uczył się rzemiosła w znanym warsztacie menniczym Abbona w pobliskim Limoges. Po kilku latach wyjechał do Paryża, gdzie najpierw pracował u królewskiego podskarbiego Babbona, a następnie (dzięki jego pomocy) został złotnikiem i kowalem na dworze króla Franków Chlotara II (584-629) z dynastii Merowingów.

 • 02.01 – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

  św. Bazyli Wielki

  św. Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu,
  biskupi i doktorowie Kościoła

  2 stycznia – wspomnienie

  Bazyli urodził się z rodziców chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Był bratem św. Grzegorza, św. Piotra z Sebasty i św. Makryny Młodszej. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz jaśniejąc cnotami, poświęcił się życiu pustelniczemu, jednakże w 370 roku został biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku.

  Grzegorz urodził się także w roku 330 pod Nazjanzem. Odbył wiele podróży, aby posiąść wiedzę. Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego dla prowadzenia życia pustelniczego, lecz wkrótce został kapłanem i biskupem. W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, ale usunął się do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele. Umarł w Nazjanzie dnia 25 stycznia 389 lub 390 roku. Ze względu na szczególny dar wiedzy i wymowy jest nazywany teologiem.

 • 02.04 – Wspomnienie św. Franciszka z Pauli

  św. Franciczek z Pauli

  św. Franciszek z Pauli, pustelnik

  2 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Franciszek urodził się w Paola (Włochy, Kalabria) w roku 1416. Dał początek zgromadzeniu pustelników, z których potem powstał Zakon Braci Mniejszych (Minimów), zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1506. Zmarł w Tours w roku 1507.

 • 02.06 – Wspomnienie św. Marcelina i Piotra

  Męczeństwo św. Marcelina i św. Piotra

  Święci męczennicy Marcelin i Piotr

  2 czerwca – wspomnienie dowolne

  Marcelin i Piotr ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (284-305), o czym świadczy papież Damazy. Według tradycji ich ciała zostały wrzucone do grobu, który sami musieli wykopać. Z niego wydobyła je św. Łucja i ponownie pochowała z należytą czcią. Nad ich grobem przy via Labicana wzniesiono bazylikę.

 • 02.08 – Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli

  św. Euzebiusz z Vercelli

  św. Euzebiusz z Vercelli, biskup

  2 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Euzebiusz urodził się z początkiem IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Prowadził życie wspólne z duchowieństwem swojej diecezji. Bronił nauki Kościoła przeciw arianom i dlatego musiał pójść na wygnanie. Po powrocie gorliwie pracował nad odnową wiary. Zmarł w Vercelli w roku 371.

 • 02.08 – Wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda

  św. Piotr Julian Eymard

  św. Piotr Julian Eymard FSM, prezbiter

  2 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Piotr Eymard urodził się w mieście La Mure, we Francji, w roku 1811. Wyświęcony na prezbitera, przez kilka lat pracował w duszpasterstwie, po czym wstąpił do Zgromadzenia Maryi (Societas Mariæ). Będąc wyjątkowym czcicielem Eucharystii, założył wspólnoty zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie, poświęcone kultowi eucharystycznemu. Jego liczne i bardzo skuteczne poczynania zmierzały do rozpalenia miłości wobec Najświętszej Eucharystii. Zmarł w rodzinnym mieście 1 sierpnia 1868 roku.

 • 03.02 – Wspomnienie św. Błażeja

  św. Błażej

  św. Błażej, biskup i męczennik

  3 lutego – wspomnienie dowolne   Facebook

  Błażej był biskupem Sebasty w Armenii (obecnie Sivas w Turcji). W średniowieczu jego kult rozszerzył się na cały Kościół. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Uważany jest za opiekuna zwierząt domowych, czci się go także jako patrona od chorób gardła i krwotoków. W dniu jego wspomnienia błogosławi się świece i udziela się nimi błogosławieństwa.

 • 03.02 – Wspomnienie św. Oskara

  św. Oskar

  św. Oskar, biskup

  3 lutego – wspomnienie dowolne

  Oskar urodził się w Amiens w Galii na początku IX w. i był wychowany w klasztorze w Corbieres. W roku 826 udał się jako misjonarz do Danii, lecz jego praca przyniosła małe owoce. Lepiej powiodło mu się w Szwecji. Papież Grzegorz IV ustanowił go biskupem Hamburga i mianował legatem dla Danii i Szwecji. Mężnie przezwyciężał trudności, z jakimi się spotykał w swoim apostolstwie. Zmarł w roku 865.

 • 03.06 – Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy

  Karol Lwanga

  św. Karol Lwanga i Towarzysze, męczennicy z Ugandy

  3 czerwca – wspomnienie obowiązkowe

  Karol Lwanga urodził się w 1860 lub 1865 w Bulimu w Ugandzie. Był wodzem plemienia Nagweya oraz przełożonym paziów króla Mwangi II (1866-1903). W latach 1885-1887 w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską na rozkaz Mwangi. Wśród umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy. Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol Lwanga w więzieniu. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku w Namugongo zginął Karol Lwanga i jego Towarzysze. W miejscu ich męczeńskiej śmierci wznosi się Narodowe Sanktuarium.

 • 03.09 – Wspomnienie św. Grzegorza I Wielkiego

  św. Grzegorz Wielki

  św. Grzegorz I Wielki, papież i doktor Kościoła

  3 września – wspomnienie

  Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.

 • 03.11 – Wspomnienie św. Huberta z Liège

  Mistrz Życia Marii, Nawrócenie św. Huberta, c.1490.

  św. Hubert z Liège, biskup

  3 listopada – wspomnienie dowolne   Facebook

  Hubert (Hubertus) urodził się w Gaskonii (Francja) ok. 655 roku w książęcej rodzinie brabanckiej (Merowingowie). Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht. Po jego śmierci (ok. 705 r.) został biskupem tego miasta. W 717 r. przeniósł siedzibę biskupstwa do Liège (Leodium / Belgia) gdzie ufundował kościół św. Lamberta. Działalności Huberta zawdzięcza się ewangelizację części Brabancji, zwłaszcza jej górskich terenów w Ardenach i powstanie tam wielu świątyń. Zmarł 30 maja 727 roku w Liège. W 825 r. jego relikwie przeniesiono do opactwa benedyktynów w Andage w Ardenach (nazwane Saint-Hubert), gdzie powstało europejskie centrum jego kultu, rozbudowane w XVI i XVII wieku.

 • 03.11 – Wspomnienie św. Marcina de Porres

  św. Marcin de Porrès

  św. Marcin de Porrès, brat zakonny

  3 listopada – wspomnienie dowolne

  Marcin urodził się 9 grudnia 1569 r. w Limie. Był nieślubnym dzieckiem Mulatki Anny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres – późniejszego gubernatora Panamy. Marcin przerwał studia medyczne i pracował jako felczer-balwierz. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do dominikanów, gdzie do końca życia jako brat zakonny prowadził infirmerię (szpitalik zakonny). Opiekował się tam nie tylko chorymi zakonnikami, ale wszystkimi, którzy przychodzili, niezależnie od ich pozycji społecznej i koloru skóry. Dobroć okazywana chorym, opuszczonym u nieszczęśliwym uczyniła z niego żywą legendę. Spędzał wiele czasu, zwłaszcza w nocy, na modlitwie i surowej pokucie. Miał szczególne nabożeństwo do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Otrzymał od Boga wiele łask, między innymi dar czytania w ludzkich sercach i sumieniach. Mistyk. Zmarł 3 listopada 1639 r. Beatyfikował go papież Grzegorz XVI (1837), kanonizował Jan XXIII (1962). Jest patronem fryzjerów, pielęgniarek, robotników, szkól i telewizji w Peru.

Facebook