• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

Klucz wiolinowy

Hymny Światowych Dni Młodzieży

Kolonia 2005, Rio 2013, Kraków 2016

Klucz wiolinowy

Hymny Światowych Dni Młodzieży

Kolonia 2005, Rio 2013, Kraków 2016

2016

Hymn XXXI ŚDM Kraków 2016

„Błogosławieni miłosierni”

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! (2x)

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! (2x)

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! (2x)

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! (4x)

 Słowa i muzyka Jakub Blycharz

2013

Hymn XXVIII Światowych Dni Młodzieży (2013)

Nadzieja poranka

1.  Wiem, że od zawsze jestem dotknięty;
     swój znak mi dał Zbawiciel mój,
     który ze wzgórza Corcovado
     świat obejmuje miłością swą.

Refren: Chrystus nas zaprasza:
            “Przyjdźcie, przyjaciele!”
            Chrystus nas posyła:
            “Bądźcie misjonarzami!”

2. Oto młodzież, oto wiosna:
    ona nadzieją poranka jest;
    kto usłyszy to wezwanie,
    ten przyjmie wiary dar!

    Niech marzenie nam się ziści,
    aby lepszym stał się świat!
    Żadnych wojen, nienawiści,
    pokój, dobro niech na zawsze trwa.

3. Tu od wschodu do zachodu
    drzwi do domu są otwarte,
    nasza ziemia nie ma murów,
    nasza miłość bezgraniczna jest!

    Rozrzuceni gdzieś po świecie
    w sercach mamy ten sam żar.
    To Twoja łaska nas podtrzymuje
    wiernymi czyni Tobie, Panie nasz!

4. Odpowiadając na Twe wezwanie:
    “Idźcie i czyńcie, pośród narodów,
    nowy lud Boży, w jedności wiary,
    by serca swe oddali Mi!”

    Głosimy wszystkim Twą Ewangelię,              
    by przemieniony był każdy z nas,
    by stary człowiek mógł stać się nowym.
    Oto nadchodzi już nowy świat!

2005

Hymn XX Światowych Dni Młodzieży (2005)

Venimus adorare eum

Dlaczego Mędrcy opuścili swoje pałace?
Czemu patrzyli w Gwiazdę i za nią szli?
Dlaczego Małemu Dziecku kłaniali się?
Gdy ich pytano - mówili, że:

Venimus adorare eum – Emanuel
Bóg jest z nami

Czemu Pasterze nocą opuścili swe trzody?
Czemu się wsłuchiwali w anielski śpiew?
Dlaczego Małemu Dziecku kłaniali się?
Gdy ich pytano - mówili, że:

Venimus adorare eum – Emanuel
Bóg jest z nami

Jesteśmy razem tutaj, aby oddać Mu pokłon.
Jako Jego dzieci posłani w ten świat.
Jesteśmy razem tutaj, by spotkać Jezusa
w Chlebie, Winie, w Tobie, we mnie;
By mówić innym, że:

Venimus adorare eum – Emanuel
Bóg jest z nami

Venimus adorare eum – Emanuel
Bóg jest z nami

Tekst i muzyka: Gregor Linßen 2004

2000

Hymn XV Światowych Dni Młodzieży, Rzym 2000

Emmanuel

1. Zza horyzontu wielka światłość, wciela się w historię
i zwyciężając mroki czasu, staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie, jasno nam objawia:
że tylko poszukując Prawdy życie ma sens.

Ścieżkami świata, po śladach wiary, przybywamy do Rzymu,
by tam usłyszeć echo Słowa, które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu:
że żyje On - prawdziwy Człowiek, Chrystus wśród nas.

I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości, wiele krwi przelano,
które zmieniło obraz świata, ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana, umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia i wzrasta w nas.

3. Ten wielki dar samego Boga, to Chrystus - Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom - swoim braciom On daje się.

4. Śmierć pokonana, wygrało życie, Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu: Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki, Kościół - swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny, wspólnotę serc.

5. I oto my jako dłużnicy historii stuleci,
wielu istnień dla miłości, świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali jak Chrystus Pan.

6. Nadeszła już godzina wiosny, czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, „dziś” jest darem - Przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe, serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi nowości czas.

1. Dall'orizzonte una grande luce, viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verita...

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero:
e vivo oggi, e l'Uomo Vero, Cristo tra noi.

Ritornello, Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
E' L'Emmanuel, Emmanuel.

2. Dalla citta di chi ha versato, il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova, e cresce in noi.

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto, e Cristo, il suo Figlio,
e l’umanita e rinnovata, e in Lui salvata.
E' vero uomo, e vero Dio, e il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonera.

4. La morte e uccisa, la vita ha vinto, e Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo, lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia, la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunita.

5. Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota, insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesu.

6. E' giunta un'era di primavera, e tempo di cambiare.
E' oggi il giorno sempre nuovo, per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove, e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesu.

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook