• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Służba wspólnocie

24. Motywowanie odpowiedzialnej służby wspólnocie

Sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych

Sakramenty w służbie komunii to świecenia oraz małżeństwo. Ich wspólną cechą jest bycie dla innych. Nikt nie przyjmuje świeceń dla siebie i nikt nie wstępuje w związek małżeński dla siebie. Oba te sakramenty mają budować lud Boży, tzn. stanowią kanał przez który spływa na świat miłość (łaska) Boża. [zob. YC 248]

 

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ (kapłaństwo) * YC 249-259

KKK 1536 Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 1590-1600

Prezbiterzy

Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu (Pwt 25,4) oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej (Mt 10,10).
Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków. Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem. (1Tm 5,17-20)

Kapłan z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. (Hbr 5,1)

Podstawowe funkcje kapłana:

  1. głoszenie słowa,
  2. sprawowanie sakramentów,
  3. gromadzenie ludzi we wspólnotę.

Te trzy posługi są ze sobą tak ściśle i głęboko powiązane, że nie można ich rozdzielić. Głoszenie słowa musi poprowadzić człowieka do przyjęcia sakramentu, a przyjęcie sakramentu musi spowodować zmianę wzajemnych relacji między ludźmi. (wg. Henri de Lubac, Macierzyństwo Kościoła)

Kapłan bywa potężnym drzewem, w cieniu którego łatwo schronić się czy odpocząć. Ale bywa również suchą tyką. Bóg - dobry Ogrodnik - może i z niego mieć pożytek. Taki suchy badyl łatwo wykorzystać jako pomoc dla innych (np. groch) przy wspinaniu się ku górze.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA * YC 260-271

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 1601-1666

Definicja wg. Kodeksu Prawa Kanonicznego * kanon 1055 § 1. (por. KKK 1601)

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.

Małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu.

Cel sakramentu małżeństwa

Sakrament małżeństwa zakłada naturalne cele małżeństwa (czyli dobro małżonków i potomstwo) oraz dołącza cel nadprzyrodzony jakim jest uświęcenie małżonków, pomoc w drodze do świętości.

Sakrament małżeństwa – jak każdy sakrament – jest narzędziem łaski Bożej i drogą uświęcenia człowieka. Małżonkowie zawierają sakrament małżeństwa, ponieważ chcą dotrzeć razem do nieba, wspólnie osiągnąć zbawienie.

Obrzędy sakramentu małżeństwa »


Szafarz sakramentu – to osoba, która go udziela.

Szafarzem sakramentu kapłaństwa jest biskup jako następca apostołów,
sakramentu małżeństwa – są sami małżonkowie (ksiądz jest tylko świadkiem ze strony Kościoła i błogosławi nowy związek).

 

Facebook