• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Duccio di Buoninsegna, Ukrzyżowanie

Droga krzyżowa

W piątki Wielkiego Postu i nie tylko wtedy…

K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

W. Że przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

1. Jezus skazany na śmierć przez Piłata

Mt 27,26; Mk 15,15; J 19,16

2. Jezus bierze krzyż na ramiona

Mt 27,31; Mk 15,20; Łk 23,26; J 19,17

3. Jezus upada pod krzyżem

4. Jezus spotyka Swą Świętą Matkę

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Mt 27,32; Mk 15,21

6. Weronika ociera twarz Chrystusowi

7. Jezus znowu upada pod krzyżem

8. Jezus pociesza płaczące niewiasty z Jerozolimy

Łk 23,27-32

9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

10. Jezus odarty z szat

Mt 27,35; Mk 15,24; Łk 23,34; J 19,23-24

11. Jezus przybity do krzyża

Mt 27,35-55; Mk 15,24; Łk 23,33-49; J 19,18

12. Jezus umiera na krzyżu

Mt 27,50; Mk 15,37; Łk 23,46-49; J 19,30

13. Zdjęcie Jezusa z Krzyża

Mt 27,59; Mk 15,46; Łk 23,53; J 19,39

14. Złożenie Jezusa do grobu

Mt 27,60; Mk 15,46; Łk 23,53; J 19,41-42

Facebook