• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Herodiada

Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

29 sierpnia – wspomnienie

Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda Antypasa. Za to został uwięziony i ścięty. Podobnie jak prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Więcej o św. Janie Chrzcicielu »

Herodiada

Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

29 sierpnia – wspomnienie

Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda Antypasa. Za to został uwięziony i ścięty. Podobnie jak prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Więcej o św. Janie Chrzcicielu »

Msza św.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci † i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, * spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, przyjmij złożone dary † i udziel nam tej prawości życia, * którą święty Jan Chrzciciel głosił na pustyni i odważnie przypieczętował krwią swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacja o św. Janie Chrzcicielu

[64] Posłannictwo Poprzednika Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, * największego między narodzonymi z niewiasty. * Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi, * On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, * a jego narodzenie wielu napełniło radością. * Jako jedyny z proroków, wskazał Baranka, * który gładzi grzechy świata. * Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, * który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. * Aż do końca Jan świadczył o światłości, * a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc męczeństwo świętego Jana Chrzciciela pogłębiali w sobie cześć do Najświętszego Sakramentu, † który przyjęliśmy pod postaciami chleba i wina, * i mogli się radować z jego owoców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Słowo

Czytania Liturgii słowa

I czytanie * Jr 1, 17-19

Mów wszystko, co ci rozkażę

Pan skierował do mnie następujące słowa: "Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać".

Psalm responsoryjny * Ps 71, 1-6. 15. 17

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Aklamacja przed Ewangelią * Mt 5, 10

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi.

Ewangelia * Mk 6, 17-29

Ścięcie Jana Chrzciciela

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: "Proś mię, o co chcesz, a dam ci". Nawet jej przysiągł: "Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa".
Ona wyszła i zapytała swą matkę: "O co mam prosić?" Ta odpowiedziała: "O głowę Jana Chrzciciela". Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: "Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela". A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Ku refleksji

Roman Brandstaetter – opowiadając (wiersz "Jan Chrzciciel w więzieniu") o wielkiej radości św. Jana, który siedząc w więzieniu uświadamia sobie, że będzie wolny – zaznaczył iż tylko jedna rzecz zdziwiła tego ascetycznego Proroka znad Jordanu.
Nie mógł mianowicie zrozumieć dlaczego anioł, który go wyprowadził z dna cysterny, przyjął na siebie postać tańczącej dziewczyny…
Bo tego po ludzku chyba się zrozumieć nie da. Ale wolność był prawdziwa i radosna…

Facebook