• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Sancta Maria Maior

Rzymska Bazylika NMP

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

5 sierpnia – wspomnienie dowolne rocznicy poświęcenia bazyliki

Po Soborze Efeskim (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny, papież Sykstus III (432-440) poświęcił Jej bazylikę wzniesioną w Rzymie na Wzgórzu Eskwilińskim. Później bazylika ta otrzymała nazwę Matki Bożej Większej (Sancta Maria Maior). Jest to na Zachodzie najstarsza bazylika poświęcona czci Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa

Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom Twoim, † a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, * niech nam wyjedna zbawienie Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Sancta Maria Maior

Rzymska Bazylika NMP

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

5 sierpnia – wspomnienie dowolne rocznicy poświęcenia bazyliki

Po Soborze Efeskim (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny, papież Sykstus III (432-440) poświęcił Jej bazylikę wzniesioną w Rzymie na Wzgórzu Eskwilińskim. Później bazylika ta otrzymała nazwę Matki Bożej Większej (Sancta Maria Maior). Jest to na Zachodzie najstarsza bazylika poświęcona czci Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa

Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom Twoim, † a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, * niech nam wyjedna zbawienie Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Salus Populi Romani

Salus Populi Romani

Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) – wizerunek Najświętszej Maryi Panny z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. W związku ze starą tradycją przypisującą założenie bazyliki przez jednego z rzymskich patrycjuszów, który 5 sierpnia 352 r. w widzeniu miał otrzymać polecenie Matki Bożej, aby wzniósł kościół na miejscu, w którym ujrzy śnieg, nazywana także Matką Bożą Śnieżną.
Z woli Jana Pawła II ten wizerunek od Niedzieli Palmowej 2003 roku jest drugim (obok krzyża) symbolem Światowych Dni Młodzieży.

Sobór Efeski

Z homilii św. Cyryla Aleksandryjskiego wygłoszonej na Soborze Efeskim

Uwielbienia Bogurodzicy Maryi

Patrzę na zgromadzenie czcigodnych biskupów, którzy stanęli tutaj z radością na wezwanie świętej Bogurodzicy zawsze Dziewicy Maryi. A chociaż uprzednio doznawałem wielkiego smutku, to jednak widok zgromadzonych tu świętych Ojców napełnił mnie radością. Tak wypełniła się wśród nas radosna zapowiedź psalmisty Dawida: "Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem".
Bądź przeto uwielbiona, Święta i Tajemna Trójco, która zgromadziłaś nas w tym kościele Maryi Bogurodzicy.
Bądź pozdrowiona, Bogurodzico Maryjo, czcigodny klejnocie świata, niegasnąca pochodnio, korono dziewic, berło prawdziwej wiary, świątynio niezniszczalna, mieszkanie Niezmierzonego, Dziewico i Matko, dzięki której w Ewangelii "błogosławionym" nazywany jest Ten, "który przychodzi w Imię Pańskie".
Bądź pozdrowiona, któraś w dziewiczym swym łonie zamknęła Nieskończonego. Dzięki Tobie Trójca Święta doznaje czci i chwały po całej ziemi; dzięki Tobie na całym świecie przesławny krzyż otaczany jest chwałą i uwielbieniem; dzięki Tobie radują się niebiosa, weselą się aniołowie i archaniołowie, pierzchają demony; dzięki Tobie kusiciel został strącony z nieba; dzięki Tobie upadła ludzkość wzniosła się ku niebu; dzięki Tobie całe stworzenie pogrążone w nierozumnym bałwochwalstwie doszło do poznania prawdy; dzięki Tobie wierzący dostępują chrztu; dzięki Tobie otrzymują "olejek wesela"; dzięki Tobie na całym świecie powstają Kościoły; dzięki Tobie narody zostały wezwane do nawrócenia.
Cóż więcej powiem? Oto dzięki Tobie światłość Jednorodzonego Syna Bożego zajaśniała tym, którzy "pozostawali w ciemności i cieniu śmierci". Dzięki Tobie prorocy zapowiadali, dzięki Tobie Apostołowie głosili zbawienie narodom; dzięki Tobie umarli zmartwychwstają; dzięki Tobie panują królowie w imię Trójcy Świętej.
Któż z ludzi zdoła godnie wysławić najchwalebniejszą Maryję? Jest Matką i Dziewicą zarazem. Rzecz niespotykana! Ten cud wprawia mnie w zdumienie. Któż słyszał kiedykolwiek, aby nie było wolno budowniczemu wejść do świątyni, którą sam wybudował? Komuż ubliża służebnicę swoją wybrać na matkę?
Oto dlaczego cały świat promienieje radością; obyśmy i my wielbili i czcili jedność; wielbili i wysławiali nierozdzielną Trójcę, wychwalając Maryję zawsze Dziewicę, świątynię Bożą oraz Jej Syna i nieskalanego Oblubieńca, któremu chwała niech będzie na wieki wieków. Amen.

Homilia 4, LG IV.

Facebook