• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Lew św. Marka

św. Marek Ewangelista

25 kwietnia – święto

Św. Jan Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży (45-48 rok) i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii. Jego relikwie znajdują się w Wenecji.

Lew św. Marka

św. Marek Ewangelista

25 kwietnia – święto

Św. Jan Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży (45-48 rok) i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii. Jego relikwie znajdują się w Wenecji.

Msza św.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, † spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Boże, oddając cześć świętemu Markowi składamy Tobie Ofiarę uwielbienia † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Kościół wytrwale głosił Ewangelię. Przez Chrystusa, Pana naszego.

2. prefacja o Apostołach

[68] Apostołowie fundamentem Kościoła i świadkami Boga

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, * aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości * i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając…

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, niech Sakrament przyjęty z Twojego ołtarza nas uświęci * i umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił święty Marek. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Słowo

Czytania Liturgii słowa

I czytanie * 1 P 5, 5b-14

Marek, uczeń Piotra Apostoła

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

Psalm responsoryjny * Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17

Będę na wieki sławił łaski Pana

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: "Na wieki ugruntowana jest łaska", *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie doń podobny?

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Śpiew przed Ewangelią * 1 Kor 1, 23-24

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.

Ewangelia * Mk 16, 15-20

Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Ku refleksji

Komentarze liturgiczne

Św. Marek jest jednym z pierwszych świadków wiary w Chrystusa. Znamy go z kart Ewangelii - gdy z lękiem uciekał z Ogrójca w obawie przed aresztowaniem. Wspomnienie tego faktu stało się jednym z fundamentów jego nawrócenia. Przy spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym Marek nie mógł pochwalić się swoją wiernością, za to nauczył się liczyć na Jezusowe przebaczenie. Doświadczenie upokorzenia jest bezcenne w naszej wierze. Zmusza do konfrontacji z prawdą o nas i uzdalnia do przyjęcia darów Ducha Świętego i do podjęcia apostolskiej misji.

M.Pilśniak OP, Oremus, 4-5/2001, s. 41.

Obraz

Francisco de Zurbaran, św. Marek, 1638

Facebook