• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Hieronim Bosch (1450-1516). Chrystus dźwiga krzyż

Wielki Piątek Męki Pańskiej

29 marca 2024 roku

W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

Liturgia Wielkiego Tygodnia »

Hieronim Bosch (1450-1516). Chrystus dźwiga krzyż

Wielki Piątek Męki Pańskiej

29 marca 2024 roku

W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

Liturgia Wielkiego Tygodnia »

Liturgia

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Dzisiejsza liturgia rozpoczyna się od procesji w całkowitej ciszy. Kapłani ubrani w szaty koloru czerwonego podchodzą do  ołtarza i wraz ze wszystkimi klękają. Główny celebrans upada na twarz w geście leżenia krzyżem. Po chwili modlitewnego milczenia powstajemy, a przewodniczący rozpoczyna modlitwę bez wezwania "Módlmy się":

Modlitwa

Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium przelewając krew swoją. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo

Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia, spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

I. Liturgia Słowa

I czytanie * Iz 52, 13 – 53, 12

Przebity za nasze grzechy

Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi, tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.
Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? Na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze; a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich.
Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje jego losem? Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało.
Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

Psalm responsoryjny * Ps 31, 2. 6. 12-13. 15-17. 25

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.

Panie, do Ciebie się uciekam; niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, *
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych; *
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
i mówię: "Ty jesteś moim Bogiem".
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.

II czytanie * Hbr 4, 14-16; 5, 7-9

Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.
Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Aklamacja przed Ewangelią * Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć krzyżowa.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Ewangelia * J 18, 1 – 19, 42

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana »

Krótka homilia

Uroczysta modlitwa wiernych

 1. Za Kościół święty
 2. Za Papieża
 3. Za wszystkie stany Kościoła
 4. Za katechumenów (przygotowujących się do chrztu)
 5. O jedność chrześcijan
 6. Za Żydów
 7. Za niewierzących w Chrystusa
 8. Za niewierzących w Boga
 9. Za rządzących państwami
 10. Za strapionych i cierpiących

II. Adoracja Krzyża

Ukazanie Krzyża

- Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.
- Pójdźmy z pokłonem.

Antyfona

Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu,
wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie,
bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu,
wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie,
bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Od tej adoracji aż do Wigilii Paschalnej, Krzyżowi oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu, czyli poprzez przyklęknięcie.

III. Komunia Święta

Modlitwa Pańska Ojcze nasz

Komunia

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, † zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia * i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

IV. Procesja do Grobu Pańskiego

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ku refleksji

Komentarze liturgiczne

Co ci mówi ten Chrystus z wysokości swego wawelskiego krzyża? Przedziwna jest jego "władza" nad sercem człowieka. Skąd bierze się ta władza? Jaką ma moc? On, wyniszczony, skazany na swoją krzyżową agonię, na tylu miejscach świata?
Poprzez tę agonię, poprzez wyniszczenie, poprzez obraz skrajnej słabości, hańby i nędzy przemawia moc: jest to moc miłości "aż do końca".

Jan Paweł II – Katedra Wawelska, 10.06.1987

Obraz

Piero della Francesca. Ukrzyżowanie. ok. 1448Hieronim Bosch. Chrystus dźwiga krzyżDuccio di Buoninsegna (1260-1318). Ukrzyżowanie. 1308-11Figura Chrystusa Ecce Homo, 1827

 

Facebook