• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Najważniejsze wydarzenia Starego i Nowego Testamentu

Tablica chronologiczna z Biblii Tysiąclecia opracowanej z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich[1].

 

ok. 1800-1750 Abraham powołany do wiary w jednego Boga i do opuszczenia ojczyzny udaje się do ziemi Kannan.
ok. 1700 Patriarcha Jakub (Izrael).
ok. 1650 Józef zarządcą Egiptu, Jakub z synami osiada w ziemi Goszen (pn. Egipt).
1250-1230 (?) Wyjście Izraelitów pod wodzą Mojżesza z Egiptu. "Czterdziestoletnia" wędrówka przez pustynię. Śmierć Mojżesza.
ok. 1220-1200 Wejście do ziemi Kanaan pod wodzą Jozuego.
ok. 1200-1025 Czasy sędziów.
ok. 1050 Śmierć Helego po bitwie pod Afek. Działalność Samuela.
ok. 1040-1010 Saul.
ok. 1010-970 Dawid królem. 1005-1000 zdobywa Jerozolimę; 998 obejmuje władzę nad całym Izraelem.
970-931 Salomon. Budowa świątyni. Koniec podboju ziemi Kanaan.
929 Podział Izraela na dwa królestwa:

Królestwo Judzkie:

Królestwo Izraelskie:

ok.931-914 Roboam. ok.931-909 Jeroboam I.
914-911 Abijjam.    
911-870 Asa. 909-908 Nadab.
    908-885 Basza.
    885-884 Ela.
    884 Zimri (7 dni).
    884-873 Omri. Stolicą królestwa Samaria.
870-848 Jozafat. 873-853 Achab. Żona jego Izebel popiera kulty bałwochwalcze. Prorok Eliasz.
    854-853 Ochozjasz Izraelski.
848-841 Joram Judzki. 852-841 Joram Izraelski. Prorok Elizeusz.
841 Ochozjasz Judzki. 841-813 Jehu.
841-835 Atalia.    
835-796 Joasz Judzki. 813-797 Joachaz Izraelski.
796-767 [2] Amazjasz. 797-782 Joasz Izraelski.
(791)767-739 Azariasz (Ozjasz). Prorocy: Izajasz i Micheasz. 782-753 Jeroboam II. Prorocy: Ozeasz i Amos.
    753 Zachariasz.
    753 Szallum.
    752-742 Manachem; 738 płaci daninę Asyrii.
739-734 Jotam. 742-739 Pekachiasz.
734-728 Achaz; 734 prosi o pomoc Asyrię. 739-731 Pekach.
    731-722 Ozeasz.
728-699 Ezechiasz. 721 Upadek Samarii i Królestwa Izraelskiego. Izraelici w niewoli asyryjskiej.
701 Najazd Asyryjczyków na Królestwo Judzkie. Zdobycie Lakisz. Oblężenie Jerozolimy. Powtórny najazd Asyryjczyków i klęska pod Jerozolimą.    
699-643 Manasses. 680 Osadnicy pogańscy sprowadzeni do Samarii. Początek samarytan (synkretyzm religijny).
643-641 Amon. Prorok Sofoniasz.    
641-609 Jozjasz; 622 Znalezienie Księgi Prawa. Reforma religijna.    
609 Śmierć pod Megido.    
609 (3 mc) Joachaz czyli Szallum. Prorocy Nachum, Habakuk, Jeremiasz.    
608-598 Eliakim-Jojakim.    
605/604 Pierwsza wyprawa Nabuchodonozora na Palestynę.    
598-597 (3 mc) Jojakin (Jechoniasz-Koniasz). Pierwsze przesiedlenie do Babilonu.    
597-586 Sadecjasz (Mattaniasz). Prorok Ezechiel rozpoczyna działalność.    
587-586 Zdobycie Jerozolimy. Drugie przesiedlenie mieszkańców Judy.    
582/581 Trzecie przesiedlenie.    
560 Ułaskawienie Jojakina (Jechoniasza) przez Ewil-Merodaka.    
538 Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do ojczyzny. Palestyna prowincją perską.
536-515 Odbudowa i poświęcenie świątyni jerozolimskiej. Prorocy Zachariasz i Aggeusz.
458 Nowy powrót Żydów pod wodzą Ezdrasza. Narodziny judaizmu.
445 [3] Nehemiasz namiestnikiem króla perskiego w Judzie. Odbudowa murów Jerozolimy.
323-300 Oniasz I.
ok. 300 Palestyna pod panowaniem Lagidów. Ustalenie tekstu Pisma świętego. LXX powstaje począwszy od czasów Ptolemeusza II.
220-195 Szymon II arcykapłanem.
198 Palestyna przechodzi pod władzę Seleucydów.
ok. 170 Umiera arcykapłan Oniasz III.
167-164 Wielkie prześladowanie religijne Żydów. Powstanie.
166-160 Juda Machabeusz. Walki Żydów o wyzwolenie spod panowania Saleucydów.
164 Oczyszczenie świątyni zbezczeszczonej przez pogan.
160-143 Jonatan następcą Judy Machabeusza; 152 zostaje arcykapłanem.
143-134 Szymon wodzem i arcykapłanem. Zakłada dynastię hasmonejską.
134-104 Jan Hirkan I. Powstanie stronnictw: faryzeuszów, saduceuszów, esseńczyków. Wspólnota w Qumran.
104-103 Arystobul I.
103-77 Aleksander Jannaj.
76-67 Aleksandra Salome.
67-63 Arystobul II.
63 Zdobycie Jerozolimy przez Pompejusza. Palestyna prowincją rzymską.
63-40 Jan Hirkan II.
40-37 Antygon.
37-4 Herod Wielki.
7/6 "przed Chrystusem" Narodzenie Jezusa Chrystusa [4]
4 p.n.e.-33/34 po Chr. Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu.
4 p.n.e.-6 po Chr. Archelaos etnarchą Judei i Samarii.
4 p.n.e.-39 po Chr. Herod Antypas.
ok. 8 Szaweł-Paweł rodzi się w Tarsie.
18-36[37] Kajfasz arcykapłanem.
26-36 Poncjusz Piłat prokuratorem.
27 lub 29 Wystąpienie Jana Chrzciciela i początek działalności Jezusa Chrystusa.
27-28 lub 30-33 Działalność publiczna Jezusa Chrystusa.
33/34 lub 36/37 Męczeństwo św. Szczepana, a po nim niebawem nawrócenie św. Pawła.
37/40-44 Herod Agrypa I.
37 lub 39 Św. Paweł nawiedza Kościół jerozolimski.
43 lub 44 Prześladowanie chrześcijan przez Heroda Agryppę I, śmierć św. Jakuba St.
45-48 Pierwsza wyprawa misyjna św. Pawła.
49/50 Tzw. Sobór Jerozolimski.
50-53 Druga wyprawa misyjna św. Pawła.
52 Św. Paweł przed Gallionem w Koryncie.
52-60 Antoniusz Feliks prokuratorem.
53-ok. 93 Herod Agrypa II.
53-58 Trzecia wyprawa misyjna św. Pawła.
54-57 Działalność św. Pawła w Efezie podczas trzeciej wyprawy misyjnej.
58-60 Uwięzienie św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej.
60-62 Porcjusz Festus prokuratorem.
61-63 Pierwsze uwięzienie rzymskie św. Pawła.
62 Śmierć św. Jakuba Młodszego.
66 Gessius Florus prokuratorem.
66/67 Drugie uwięzienie rzymskie św. Pawła, zakończone jego śmiercią.
66-70 Wojna żydowska.
70 Zburzenie Jerozolimy przez Tytusa
ok. 104 Śmierć św. Jana Apostoła.[1] Ze względu na swoiste trudności, jakie napotyka ustalenie chronologii na starożytnym Bliskim Wschodzie, daty jej często są przybliżone i stąd niejednakowe u różnych autorów. W oznaczeniu dat panowania królów Izraela i Judy, tablica opiera się zasadniczo na artykule V.Pavlovsky - E. Vogt, Die Jahre der Koenige von Juda und Israel, Biblica 45 (1964) 321-347.

[2] Bardzo sporna data.

[3] Niektórzy uczeni umieszczają działalność Nehemiasza przed reformą Ezdrasza.

[4] Przyjęte dziś powszechnie obliczenia ery chrześcijańskiej są dziełem mnicha scytyjskiego Dionizego Małego (Dionysius Exiguus), który ich dokonał na polecenie papieża Jana I. Niestety, Dionizy pomylił się w swoich obliczeniach, ustalając datę narodzin Chrystusa Pana na rok 754 od założenia Rzymu, podczas gdy datę tę należało cofnąć przynajmniej o pięć lub nawet nieco więcej lat.

Facebook

 

Stary i Nowy Testament