• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Maria Magdalena

Kobiety w Biblii

Nie tylko przy okazji 8 marca

Bohaterki Starego i Nowego Testamentu, które miały swój udział w historii zbawienia. Potężne patronki i orędowniczki każdej kobiety.

Stary Testament

 • Ewa — "dająca życie" * Rdz 3,20
 • Sara (Saraj) — żona Abrahama i matka Izaaka * Rdz 12,5
 • [N.] — żona Lota * Rdz 19,26
 • Hagar — matka Izmaela, syna Abrahama * Rdz 16
 • Rebeka — żona Izaaka * Rdz 24
 • Lea oraz Rahela — żony Jakuba * Rdz 29
 • Tamar — synowa Judy * Rdz 38
 • Sefora — żona Mojżesza * Wj 2,21
 • Miriam — siostra Mojżesza i Aarona * Wj 15,21
 • Rachab — nierządnica z Jerycha * Joz 2,1
 • Debora — sędzia wraz z Barakiem * Sdz 4-5
 • [N.] — córka Jeftego * Sdz 11,34
 • Dalila — ukochana Samsona * Sdz 16
 • Chulda — prorokini z czasów Jozjasza * 2Krl 22,11-20; 2 Krn 34,22-28
 • Rut — Moabitka, synowa Noemi * Rt
 • Betszeba — żona króla Dawida i matka Salomona * 2Sm 11
 • [N.] — kobieta, które nie pozwoliła zabić dziecka przed Salomonem * 1Krl 3,16nn
 • Judyta — bohaterka w czasie najazdu wojsk asyryjskich * Jdt 8
 • Estera — bohaterka czasów perskich * Est
 • [N.] — matka 7 synów z Księgi Machabejskiej * 2Mch 7
 • Oblubienica — z "Pieśni nad Pieśniami" * Pnp

Nowy Testament

 • Maryja — Matka Jezusa
 • Elżbieta — żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela, krewna Maryi * Łk 1,40
 • Anna — prorokini
 • [N.] — Samarytanka
 • Maria Magdalena — wierna uczennica Jezusa * Mk 16,1; Mt 28,1; Łk 24,10; J 20,1-3
 • Salome — żona Zebedeusza i matka Jakuba Starszego oraz Jana Ewangelisty
 • Maria i Marta — siostry Łazarza
 • Joanna, Salome —
 • [N.] — wdowa wrzucająca grosz do skarbony
 • [N.] — córka Jaira
 • [N.] — kobieta cierpiąca na krwotok

Apokryfy i późniejsza tradycja

 • Anna — żona Joachima, matka Maryi oraz babcia Jezusa
 • Weronika — kobieta, która otarła twarz Jezusowi (vera eikon = prawdziwy wizerunek)

Litania Biblijnych Kobiet

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 • KOBIETY, KTÓRE DAŁYŚCIE ŻYCIE, które wierzyłyście w miłość. Ożywione potężną siłą wewnętrzną jawicie się nam jako kobiety czuwające, odważne i nie lękające się trudności. Niech ten dynamizm pochodzący z waszej wiary przenika nasze wnętrze.
 • SARO, wspaniała matko, nosicielko „uśmiechu dziecka”, niech Twa obecność towarzyszy naszej drodze, aby dojrzewały owoce zawartego przez nas przymierza (Rdz 11,49; Iz 51,2).
 • HAGAR, nasza siostro, która nadałaś Bogu imię „Tego, który widzi” bądź z nami w chwilach trudnych doświadczeń, pomóż wtedy kroczyć drogami nadziei (Rdz 16,25).
 • MIRIAM, ty, która czuwasz w miłości żarliwie opiewając odnalezioną wolność. Prowadź nas poprzez nasze pustynie na nową drogę, która uczyni z nas lud wierny Bogu (Wj 2,1-10; 16,19-21; Lb 12; 20,1-2; Pwt 24,8-9; 1Krn 6,1-3; Mi 6,3-4).
 • CHULDO, przewidująca prorokini, udziel nam daru jasnego widzenia, abyśmy kroczyły pewnie naprzód ku nowemu światu (2Krl 22,11-20; 2Krn 34,22-28).
 • RUT I NOEMI, złączone przez obietnicę nauczcie nas tworzyć między sobą mocne więzi, które będą ziarnami zapowiadającymi żniwa.
 • ESTERO, wielka królowo, której usilna prośba została wysłuchana, pomóż nam stać się nieskazitelnymi, aby nasz autorytet i wpływy przyczyniały się do ochrony życia naszego ludu.
 • MARYJO Z NAZARETU, nasza siostro, przyjaciółko i matko, kobieto obdarzona niezwykłą łaską, w której Pan upodobał sobie – i jednocześnie jedna z nas – wspieraj nasze oddanie w miłości, abyśmy głosiły obietnicę przyjścia Twojego Syna.
 • KOBIETO CIERPIĄCA NA KRWOTOK, wmieszana w tłum w poszukiwaniu uzdrowienia, otwórz nasze serca na przyjmowanie tych, którzy nieśmiało, ale z nadzieją, proszą nas o pomoc (Mk 5, 25-34; Łk 8, 43-48; Mt 9, 20-22).
 • KOBIETO KANANEJKO, tak pełna godności i wiary w spotkaniu z Jezusem, naucz nas karmić nasze życie wewnętrzne każdym okruchem Słowa, gestu, spotkania.
 • KOBIETO NAMASZCZAJĄCA OLEJKIEM, która przełamałaś bariery tradycji, aby w wolności dziecka zbliżyć się do Jezusa; bądź nam natchnieniem przy nawiązywaniu nowych relacji z ludźmi, byśmy w ten sposób budowali Królestwo Boże (Mk 14, 3-9; Mt 26, 6-13).
 • KOBIETO POCHYLONA, zasłuchana całą sobą i uważna pomimo swych dolegliwości cielesnych; przypominaj nam o ukrytych w nas możliwościach, które mogą zawsze na nowo się ukazać pomimo naszych ograniczeń (Łk 13, 10-17).
 • KOBIETO PRZY STUDNI, która pragniesz otrzymać wodę żywą, ożyw nas w chwilach przygnębienia i zachęć do poszukiwania światła we wnętrzu naszych własnych studni (J 4, 1-42).
 • KOBIETO Z TŁUMU, która nie lękałaś się być inną i krzyczeć prawdę, daj nam odwagę zabierania głosu pomimo sprzeciwów (Łk 11, 27-28).
 • MARIO Z MAGDALI, nasza siostro uwolniona od siedmiu złych duchów, ty oddałaś się całkowicie Jezusowi jako umiłowana oblubienico, zostań z nami, by walczyć przeciw złym duchom, które przeszkadzają nam głosić Słowo Boże z mocą i przekonaniem.
 • MARIO, MATKO JANA i MARKA, dzięki twemu zaangażowaniu nie lękającemu się trudności, w zaufaniu służyłaś pierwotnemu Kościołowi, ukaż nam, jak żyć takim samym zaufaniem, nie bojąc się podejmować koniecznego ryzyka (Dz 12, 11-17).
 • ANONIMOWE CÓRKI FILIPA, całkowicie oddane misji prorockiej, nauczcie nas być bardziej uważnymi na znaki czasu w codzienności naszego życia (Dz 21, 8-14).
 • KOBIETY Z PIĘĆDZIESIĄTNICY, które razem z Maryją otrzymałyście Ducha Świętego udzielajcie nam mocy do głoszenia chwały Pana we wszystkich zakątkach świata (Dz 1, 12-14; 2, 1-18).
 • KOBIETY PRZYMIERZA, MATKI I ŻONY, SIOSTRY I CÓRKI, WDOWY I PROROKINIE, KOBIETY PIERWSZYCH WIEKÓW KOŚCIOŁA, dzielne i mężne, tak różniące się między sobą wiekiem, pochodzeniem i otrzymanymi darami, przybądźcie, by kroczyć z nami na drodze wiary, gdy otwieramy serca na przyjęcie darów i wezwań Ducha Świętego.
 • UBOGA WDOWO, która wrzuciłaś do skarbony wszystko, co miałaś na swoje utrzymanie, pomóż nam uwolnić się od naszych ludzkich zabezpieczeń i całą nadzieję złożyć w Panu.

Zdrowaś Maryjo…

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

Facebook

 

Stary i Nowy Testament