• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Religia w liceum – "Drogi świadków Chrystusa"

Zakres materiału w poszczególnych blokach tematycznych

– nie są to tematy lekcji, lecz zagadnienia

 

Religia w liceum – "Drogi świadków Chrystusa"

Zakres materiału w poszczególnych blokach tematycznych

– nie są to tematy lekcji, lecz zagadnienia

 

Klasa I

KLASA IJestem świadkiem Chrystusa w Kościele

I. Jestem chrześcijaninem

 • Wprowadzenie w uwarunkowania współpracy podczas religii
 • Odkrywanie zadań szkolnej katechezy
 • Motywowanie odpowiedzialnej lektury Biblii
 • Rozwijanie współpracy z Duchem Świętym
 • Wspieranie odpowiedzialności ucznia za Kościół
 • Doskonalenie własnego świadectwa wiary
 • Wspomaganie realizacji chrześcijańskich zadań

II. Taka jest nasza wiara

 • Rozpoznawanie prawdy
 • Odkrywanie istoty wiary
 • Dostrzeganie współzależności wiary i rozumu
 • Rozeznawanie dróg poznania Boga
 • Wspomaganie wiary Słowu Boga
 • Odkrywanie Jezusa w pełni Jego Objawienia
 • Wspomaganie wiary w Bożą Opatrzność

III. "Oto Ja jestem z wami..."

 • Rozpoznawanie natury Kościoła Jezusa Chrystusa
 • Odkrywanie zasadności funkcjonowania Kościoła
 • Rozpoznawanie obecności Jezusa w Kościele
 • Konstruktywne odkrywanie treści Pisma Świętego
 • Rozeznawanie wartości objawień prywatnych
 • Ukazywanie szczególnego miejsca i roli papieża w Kościele
 • Uaktywnianie zaangażowania jednoczącego chrześcijan
 • Rozeznawanie darów i zadań sakramentu chrztu
 • Ukazywanie wartości sakramentu pojednania i pokuty
 • Odkrywanie wartości cierpienia i choroby
 • Motywowanie odpowiedzialnej służby wspólnocie
 • Rozpoznawanie zasadności życia osób konsekrowanych
 • Dostrzeganie wartości Eucharystii
 • Odkrywanie Eucharystii jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego
 • Rozpoznawanie Eucharystii w jej wymiarze życia wiecznego

IV. "Gdy się modlicie..."

 • Wprowadzanie w rozumienie modlitwy
 • Promowanie modlitwy za pomocą jej różnych form
 • Uczenie rozmowy z Bogiem na wzór modlitwy Jezusa
 • Ukazanie uświęcającego udziału w liturgii
 • Motywowanie realizacji przykazań kościelnych
 • Rozumienie przykazań kościelnych
 • Ukazywanie wartości systematycznych modlitw

V. "Co mam czynić?"

 • Rozeznawanie uwarunkowań godnego życia
 • Dostrzeganie Błogosławieństw jako ukierunkowania własnego życia
 • Błogosławieni jesteście...

VI. Rok Kościoła

 • Wzmacnianie rozumienia i przyjęcia darów Adwentu
 • Wspieranie chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie wiary w czynach pokutnych okresu Wielkiego Postu
 • Wprowadzenie w treść liturgii Wielkanocy
 • Wprowadzanie w liturgię czasu w ciągu roku
 • Wzmacnianie religijnego przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych
 • Motywowanie osobistego angażowania się w dzieła zbawcze

Klasa II

KLASA IIJestem świadkiem Chrystusa w świecie

I. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

 • Poszukiwanie przyczyny sprawczej świata i człowieka
 • Odkrywanie relacji pomiędzy rozumem i wiarą
 • Rozpoznawanie obrazu Boga w człowieku
 • Rozumienie liturgii jako źródła i szczytu stwarzania
 • Dostrzeganie mądrości stwarzającej
 • Rozpoznawanie miłości stwarzającej
 • Rozpowszechnianie chwały Boga
 • Odkrywanie tajemnicy Trójcy Świętej
 • Poznawanie posłannictwa aniołów
 • Dostrzeganie Boga w świecie widzialnym
 • Wzmacnianie chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat
 • Wspieranie praktyki modlitwy za świat
 • Doskonalenie modlitwy zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu
 • Rozeznawanie prawdy w świecie
 • Odkrywanie prawdy o religijności człowieka
 • Kształtowanie postawy tolerancji religijnej
 • Wzmacnianie wiary w Chrystusa - Króla wszechświata

II. Tak Bóg umiłował świat

 • Odkrywanie znaków życzliwości Boga
 • Motywowanie odpowiedzi Bogu wiarą
 • Odkrywanie nauki i wiary jako komplementarnych porządków poznania
 • Poznawanie wspólnego dziedzictwa wiary chrześcijaństwa i judaizmu
 • Dostrzeganie nieprzyjaciela człowieka
 • Odsłanianie źródła i skutków grzechu pierworodnego
 • Ukazanie niezbędności łaski Bożej do walki ze złem
 • Rozpoznawanie pełni łaski w Chrystusie
 • Dostrzeganie w Jezusie prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka
 • Odczytywanie znaczenia odkupieńczej śmierci Jezusa
 • Rozeznawanie wolności w Chrystusie
 • Promowanie troski o życie w czystości
 • Kształtowanie chrześcijańskiej postawy wobec problemu klonowania i transplantacji
 • Rozpoznawanie zła moralnego w aborcji, eutanazji, samobójstwie
 • Dostrzeganie mesjańskiej służby Jezusa
 • Dostrzeganie w Maryi Służebnicy Pańskiej
 • Motywowanie do chrześcijańskiego świętowania Bożego Narodzenia

III. Królestwo Boże w was jest...

 • Dostrzeganie w Chrystusie Odkupiciela człowieka i świata
 • Odkrywanie Jezusa, który żyje i działa w Kościele
 • Poznawanie chrześcijańskiej wizji świata
 • Ukazywanie misji Kościoła w świecie
 • Rozwijanie zainteresowania nauką społeczną Kościoła
 • Rozeznawanie znaków czasu
 • Motywowanie do budowania cywilizacji miłości jako odpowiedzi na patologie społeczne
 • Poznawanie nauczania Kościoła na temat kary śmierci
 • Rozpoznawanie stanowiska Kościoła wobec wojny i pokoju
 • Zapoznanie ze stanowiskiem Kościoła w kwestii pracy i bezrobocia
 • Wskazanie wartości zaangażowania w służbę publiczną
 • Kształtowanie świadomości narodowej - patriotyzm
 • Dostrzeganie wartości kultury
 • Ukazanie uwarunkowań i zadań wspólnoty międzynarodowej
 • Rozpoznawanie chrześcijańskich wartości społecznych

IV. Ku nowym niebiosom i nowej ziemi

 • Pełniejsze rozumienie znaczenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa
 • Odkrywanie we wniebowstąpieniu Jezusa chrześcijańskiej nadziei
 • Motywowanie do kształtowania już teraz życia wiecznego w Chrystusie
 • Motywowanie zaangażowania w misję Chrystusa
 • Rozpoznawanie źródeł postaw przeciwnych Jezusowi
 • Odkrywanie powołania chrześcijanina do ewangelizacji
 • Wspieranie współdziałania z Duchem Świętym

V. Wielbi dusza moja Pana

 • Odkrywanie w Maryi Matki Boga
 • Ukazanie Maryi jako Matki Kościoła
 • Wskazanie na Maryję jako Królową Nieba i Ziemi
 • Poznawanie roli Maryi w dziejach narodu Polskiego

Klasa III

KLASA IIIJestem świadkiem Chrystusa w rodzinie

I. Wędrując ku dorosłości

 • Rozeznawanie uwarunkowań dorosłego życia.
 • Wspieranie rozumienia siebie i innych.
 • Rozpoznawanie wezwania do świętości.

II. Ty ścieżki życia mi ukażesz

 • Odkrywanie, że miłość do Boga jest największym przykazaniem
 • Odkrywanie wymiarów miłości bliźniego.
 • Ukazywanie wartości miłości własnej.
 • Wspomaganie codziennego życia miłością.
 • Motywowanie troski o postawę świętości.

III. Zbudować dom na skale

 • Rozpoznawanie źródła godności człowieka i jej zagrożeń.
 • Odkrywanie wolności jako wyrazu godności człowieka.
 • Rozpoznawanie wartości moralnej czynów i uczuć ludzkich.
 • Dostrzeganie zobowiązującej wartości sumienia.
 • Rozeznawanie zobowiązującego daru płciowości.
 • Wspomaganie odpowiedzialności za dar czystości.
 • Dostrzeganie wartości życia rodzinnego.

IV. Jeśli myślisz o małżeństwie

 • Dostrzeganie wartości cywilizacji miłości.
 • Wspomaganie tworzenia cywilizacji miłości.
 • Odkrywanie dynamizmu miłości.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za dar płci i płodności.
 • Wspomaganie akceptacji naturalnych praw płodności.
 • Pomoc w zrozumieniu istoty i wartości naturalnego planowania rodziny.
 • Poznawanie przyszłych zadań rodzicielskich.
 • Doskonalenie motywów świadomego rodzicielstwa.
 • Dostrzeganie konieczności przygotowania do małżeństwa i rodziny.
 • Rozwijanie cywilizacji miłości.

V. Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

 • Odkrywanie zamysłu Boga wobec małżeństwa.
 • Poznawanie wartości sakramentu małżeństwa.
 • Ukazywanie miłości małżeńskiej jako daru Boga.
 • Odkrywanie zadań wynikających z miłości małżeńskiej.
 • Dostrzeganie zagrożeń życia małżeńskiego

VI. Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie

 • Wspieranie chrześcijańskiego stylu życia w rodzinie.
 • Rozeznawanie powołania do macierzyństwa i ojcostwa.
 • Odkrywanie uwarunkowań związanych z wychowywaniem dzieci.
 • Motywowanie do służby życiu.
 • Poznawanie roli rodziny w społeczeństwie.

VII. Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa

 • Umacnianie rodzinnej wspólnoty życia i miłości.
 • Postrzeganie rodziny jako wspólnoty zbawiającej.
 • Tworzenie wspólnoty wierzącej i ewangelizującej.
 • Tworzenie wspólnoty dialogu z Bogiem.
 • Budowanie domowego sanktuarium Kościoła.
 • Doskonalenie wspólnoty w służbie człowieka.
 • Pogłębienie znajomości życia i misji Świętej Rodziny.

VIII. Liturgia domowego Kościoła

 • Wspomaganie pełniejszego rozumienia chrztu i Eucharystii.
 • Przypomnienie darów i zadań związanych z bierzmowaniem.
 • Pogłębienie refleksji nad wartością sakramentu małżeństwa.
 • Refleksja nad powołaniem do życia konsekrowanego.
 • Wspomaganie chorych i cierpiących.
 • Dostrzeganie wartości modlitwy różańcowej.
 • Rozumienie Adwentu jako radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
 • Uwrażliwienie na chrześcijański wymiar świętowania Narodzenia Pańskiego.
 • Uświadomienie znaczenia Wielkiego Postu.
 • Ukazanie chrześcijańskiego sensu śniadania wielkanocnego.
 • Wspomaganie chrześcijańskiego przeżywania niedzieli.
 • Motywowanie zawierzenia się Sercu Jezusowemu.
 • Wspomaganie zawierzenia swojego życia Maryi.

Facebook