• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Cyryl Jerozolimski

św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła

18 marca – wspomnienie dodatkowe

Cyryl (Swiatitiel Kiriłł) przyszedł na świat w rodzinie chrześcijańskiej w roku 315. W roku 348 objął stolicę biskupią w Jerozolimie, jako następca biskupa Maksyma. Gorliwy obrońca wiary. Trzykrotnie był zsyłany na wygnanie z powodu zdecydowanej postawy wobec arian. W swych naukach dla katechumenów i ochrzczonych wyjaśniał systematycznie prawowierną doktrynę na podstawie Pisma Świętego. W 381 roku brał udział w Soborze Konstantynopolitańskim I. Zmarł w roku 386.

Modlitwa

Boże, Ty przez nauczanie świętego Cyryla, biskupa Jerozolimy, doprowadziłeś Kościół do głębszego poznania misteriów zbawienia, † za jego wstawiennictwem daj nam tak poznać Twojego Syna, * abyśmy w pełni uczestniczyli w Jego życiu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook