• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Gaetano Gandolfi, Sen Józefa

św. Józef, Oblubieniec NMP

19 marca – uroczystość

Józef, ubogi cieśla z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem Kościoła.

Dlatego widzimy Józefa, przedstawiciela pokolenia potomków króla Dawida, jak pracą własnych rąk zarabia na życie. Józef był człowiekiem bardzo skromnym i dlatego Bóg wybrał go do swego zbawczego planu obok Maryi. Ubogi cieśla z Nazaretu stał się przybranym ojcem i opiekunem Pana Jezusa. Jemu Bóg powierzył zadania, które współdecydowały o powodzeniu misji Jezusa. Na kartach historii ostatni raz spotykamy Józefa, gdy w 12 roku razem z Maryją odnajduje Jezusa w świątyni po Święcie Paschy. Zmarł między 12 a 30 rokiem.
Największym sanktuarium Opiekuna Najświętszej Rodziny jest Montreal, zwany stolicą świętego Józefa, gdzie rocznie do okazałej bazyliki świętego Józefa przybywa 3 miliony pielgrzymów. W Polsce święty Józef otoczony jest szczególnym kultem w Kaliszu, gdzie w bazylice św. Józefa znajduje się Kaplica Wdzięczności i Męczeństwa. Kaplica urządzona została ku czci świętego Józefa przez księży – byłych więźniów obozu w Dachu, którzy w obliczu pewnej śmierci, w dniu 22 kwietnia 1945 roku złożyli uroczysty akt oddania się pod Jego opiekę, a w którym prosili, aby ocalił im życie. Tydzień później amerykańscy żołnierze po zaciętej walce z Niemcami uwolnili więźniów tego obozu zagłady.
Święty Józef jest patronem robotników, ale czcimy go również jako patrona dobrej śmierci. (opr. J.Gaudyn)

01.05 – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika »
Litania do św. Józefa »

Gaetano Gandolfi, Sen Józefa

św. Józef, Oblubieniec NMP

19 marca – uroczystość

Józef, ubogi cieśla z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem Kościoła.

Dlatego widzimy Józefa, przedstawiciela pokolenia potomków króla Dawida, jak pracą własnych rąk zarabia na życie. Józef był człowiekiem bardzo skromnym i dlatego Bóg wybrał go do swego zbawczego planu obok Maryi. Ubogi cieśla z Nazaretu stał się przybranym ojcem i opiekunem Pana Jezusa. Jemu Bóg powierzył zadania, które współdecydowały o powodzeniu misji Jezusa. Na kartach historii ostatni raz spotykamy Józefa, gdy w 12 roku razem z Maryją odnajduje Jezusa w świątyni po Święcie Paschy. Zmarł między 12 a 30 rokiem.
Największym sanktuarium Opiekuna Najświętszej Rodziny jest Montreal, zwany stolicą świętego Józefa, gdzie rocznie do okazałej bazyliki świętego Józefa przybywa 3 miliony pielgrzymów. W Polsce święty Józef otoczony jest szczególnym kultem w Kaliszu, gdzie w bazylice św. Józefa znajduje się Kaplica Wdzięczności i Męczeństwa. Kaplica urządzona została ku czci świętego Józefa przez księży – byłych więźniów obozu w Dachu, którzy w obliczu pewnej śmierci, w dniu 22 kwietnia 1945 roku złożyli uroczysty akt oddania się pod Jego opiekę, a w którym prosili, aby ocalił im życie. Tydzień później amerykańscy żołnierze po zaciętej walce z Niemcami uwolnili więźniów tego obozu zagłady.
Święty Józef jest patronem robotników, ale czcimy go również jako patrona dobrej śmierci. (opr. J.Gaudyn)

01.05 – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika »
Litania do św. Józefa »

Msza św.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, † spraw za jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, święty Józef wiernie służył Twojemu Synowi narodzonemu z Maryi Dziewicy, * spraw, abyśmy za jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacja o św. Józefie

[65] Rola św. Józefa w dziele zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, * błogosławili Cię i wysławiali, * obchodząc uroczystość świętego Józefa.
Jako męża sprawiedliwego * dałeś go Bogurodzicy Dziewicy za Oblubieńca, * a jako wiernego i roztropnego sługę * postawiłeś nad swoją Rodziną, * aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego * Jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy Twoim ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym Chlebem, † otaczaj nas zawsze swoją opieką * i strzeż w nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Słowo

Liturgia słowa

I czytanie * 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Pan skierował do Natana następujące słowa: "Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»".

Psalm responsoryjny * Ps 89, 2-5. 27. 29

Na wieki będę sławił łaski Pana

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: "Na wieki ugruntowana jest łaska", *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

"Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia".

"On będzie wołał do Mnie: «Tyś jest Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia».
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze".

II czytanie * Rz 4, 13. 16-18. 22

Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: "Uczyniłem cię ojcem wielu narodów" przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: "Takie będzie twoje potomstwo". Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.

Aklamacja przed Ewangelią * Ps 84, 5

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
będą Ciebie wychwalali na wieki.

Ewangelia * Mt 1, 16. 18-21. 24a

Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

albo

Ewangelia * Łk 2, 41-51a

Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

Ku refleksji

Komentarze liturgiczne

Georges de La Tour (1593–1652), Sen św. Józefa, c.1640

Uwierzyć Bogu. Przyjąć w swoim życiu Jego rozwiązania, choćby wydawały się trudne, czy nawet bezsensowne. Gdyż właśnie zaufanie Bogu, zawierzenie Mu bez względu na wszystko jest drogą do głębokiej zażyłości z Nim. Taka była postawa św. Józefa. Uwierzył. Przyjął Boże zaproszenie do współpracy i stał się opiekunem Zbawiciela. Wpatrujmy się w niego podczas tej liturgii, abyśmy i my umieli odpowiadać na codzienne wezwania, które Bóg do nas kieruje.

Cezary Sękalski, "Oremus", Wielki Post 1996, s.113.

Św. Józef, małżonek Maryi Panny i cieśla z rodu Dawida, kiedy zaręczył się z Maryją i stwierdził, że Ta spodziewa się dziecka, chciał Ją potajemnie oddalić. Anioł we śnie ukazał mu jednak fakt cudownego poczęcia. Przyjął więc Maryję do siebie jako żonę i opiekował się Nią, chroniąc dziecię Jezus. My również stajemy w życiu wobec wydarzeń niezrozumiałych, które mogą w nas rodzić bunt i opór, ale mogą też – za naszą zgodą – prowadzić nas do dojrzałej wiary, budowanej na zaufaniu.

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, "Oremus"; Wielki Post 1999, s.125.

Facebook