• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Imię Maryi

Najświętsze Imię Maryi

12 września – wspomnienie dowolne  

Święto imienia Maryi zostało ustanowione przez papieża Innocentego XI na pamiątkę zwycięstwa jakie w dniu 12 września 1683 roku, wojska austriacko-polsko-niemieckie dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629-1696), odniosły nad oblegającą Wiedeń armią imperium osmańskiego kierowaną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, † spraw, aby Najświętsza Dziewica Maryja * wszystkim oddającym cześć Jej chwalebnemu Imieniu wyjednała dary Twego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Venimus, vidimus et Deus vicit – Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył

Jan Matejko, Odsiecz wiedeńska

Facebook