• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Hilary otrzymuje sakrę biskupią

św. Hilary z Poitiers, biskup i doktor Kościoła

13 stycznia – wspomnienie dowolne

Hilary urodził się w Poitiers na początku IV wieku; około roku 350 został wybrany biskupem swojego miasta. Gorliwie bronił bóstwa Chrystusa przeciw arianom, za co cesarz Konstantyn skazał go na wygnanie. Napisał dzieła pełne mądrości i nauki umacniającej wiarę katolicką oraz komentarze do Pisma Świętego. Zmarł w roku 367.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, święty Hilary, biskup, wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna, † spraw, abyśmy coraz lepiej poznawali tę prawdę wiary * i wiernie ją wyznawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook