• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Powołanie św. Mateusza

św. Mateusz, apostoł i ewangelista

21 września – święto

Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy na apostoła powołał go Jezus. Marek podaje, że miał jeszcze drugie imię Lewi i że jego ojcem był Alfeusz (Mk 2,14). Jego Ewangelia najwyraźniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

Powołanie św. Mateusza

św. Mateusz, apostoł i ewangelista

21 września – święto

Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy na apostoła powołał go Jezus. Marek podaje, że miał jeszcze drugie imię Lewi i że jego ojcem był Alfeusz (Mk 2,14). Jego Ewangelia najwyraźniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

Msza św.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali. Amen.

Modlitwa nad darami

Oddając cześć świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, nasze dary, † i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, * który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie Apostołów. Amen.

Prefacje o Apostołach (67-68)

[68] Apostołowie fundamentem Kościoła i świadkami Boga

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, * aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości * i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela, † spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, * który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Amen.

Słowo

Czytania Liturgii słowa

I czytanie * Ef 4, 1-7. 11-13

Bóg ustanowił pasterzy i nauczycieli

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Du-cha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm responsoryjny * Ps 19, 2-5

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Aklamacja przed Ewangelią *

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Ewangelia * Mt 9, 9-13

Powołanie Mateusza na Apostoła

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Facebook