• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Pius V

św. Pius V, papież

30 kwietnia – wspomnienie dowolne

Michał Ghislieri urodził się koło miasta Alessandria w Italii w roku 1504. W zakonie dominikanów, do którego wstąpił, nauczał teologii. Potem został biskupem i kardynałem, a w roku 1566 papieżem. Podjął dzieło odnowy Kościoła wszczęte przez Sobór Trydencki, kładł wielki nacisk na szerzenie wiary i przeprowadził reformę liturgii. Aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w roku 1571, które zostało wyproszone modlitwą różańcową, ustanowił wspomnienie NMP Różańcowej. Zmarł dnia 1 maja 1572 roku.

Modlitwa

Panie Boże, Ty dałeś Kościołowi świętego Piusa, papieża, aby bronił wiary i czuwał nad odnową liturgii, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy uczestniczyli w świętych obrzędach z żywą wiarą i gorącą miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook