• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Katakumby

Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego

30 czerwca – wspomnienie dowolne

Podczas pierwszego prześladowania Kościoła za cesarza Nerona, po pożarze Rzymu w roku 64, zginęło wielu chrześcijan wśród straszliwych tortur. Świadczy o tym rzymski historyk Tacyt (Annales 15, 44) i św. Klemensa, biskup Rzymu, w swoim Liście do Koryntian (rozdz. 5-6).

Modlitwa

Boże, Ty uświęciłeś krwią męczenników wspaniałe początki Kościoła rzymskiego, † spraw, niech ich męstwo w walce umocni naszą wiarę, * abyśmy z radością zbierali owoce ich zwycięstwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook