• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Proces powstawania Nowego Testamentu

Księgi Nowego Testamentu (27):

 • 4 Ewangelie (Mt, Mk, Łk, J);
 • Dzieje Apostolskie św. Łukasza;
 • 21 Listów: 13 listów św. Pawła (Rz, 1-2Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2Tes, 1-2Tm, Tt, Flm), List do Hebrajczyków oraz 7 listów powszechnych (Jk, 1-2P, 1-3J, Jud);
 • Apokalipsa św. Jana (Objawienie)

Proces powstawania ksiąg Nowego Testamentu:

 • Życie i nauczanie Jezusa do ok. 33 roku
 • Apostołowie głoszę Ewangelię ustnie
 • Około 50 roku św. Paweł zaczyna pisać pierwsze listy
 • W latach 60-70r. zostają zredagowane trzy pierwsze Ewangelie (Mk, Mt, Łk). Nazywamy je synoptycznymi.
 • Jako ostatnie powstają pisma najmłodszego apostoła, św. Jana (Ewangelia, 3 Listy oraz Apokalipsa)

Facebook

 

Stary i Nowy Testament